Phim dita the hair missile dog: dita the hair missile dog